Đăng nhập  để xem số Vxu
Phi Phàm Lệnh
Kim Cương Lệnh
Võ Thánh Lệnh
Độ Kiếp Lệnh
Siêu Thoát Lệnh
Lăng Thiên Châu*30
Lăng Thiên Thạch*30
Lăng Thần Châu*30
Lăng Thần Thạch*30
Đồng Đội Hồng Vũ
Ngự Linh Thỏ Ngọc
Ngự Linh hằng Nga
Thanh Long Chiến Sủng
Dung Nham Cự Côn
Thần Binh - Phong Bạo
Thần Binh - Kim Quang
Thẻ Trợ Chiến Đấu Hồn
Võ Linh Hình Thiên
Võ Linh Thập Diện Diêm La
Tinh Hoa Tr.Sức Đỏ*5
Tinh Hoa Tr.Bị Đỏ*5
Tinh Hoa Tr.Bị 7 Màu*2
Tinh Hoa Tr.Sức 7 Màu
Túi Bảo Thạch Cấp 9*3
Túi Bảo Thạch Cấp 10*3
Túi Bảo Thạch Cấp 11*2
Túi Bảo Thạch Cấp 12*2
Túi Bảo Thạch Cấp 13*2
Túi Bảo Thạch Cấp 14*2
Túi Bảo Thạch Cấp 15*2
Đồng Đội Nhị Lang Thần
Chiến Sủng Hồ Ly
Chiến Sủng Nguyệt Linh
Chiến Sủng Ngưu Giác
Chiến Sủng Cửu Vĩ Hồ Tiên
Chiến Sủng Hùng Miêu
Ngự Linh - Thần Tài
Ngự Linh-Mèo Chiêu Tài
Thuốc EXP X2
Thuốc EXP X5
Thuốc EXP X10
Phát hành bới Công ty Cổ Phần