Đăng nhập  để xem số Vxu
Phi Phàm Lệnh
Kim Cương Lệnh
Võ Thánh Lệnh
Độ Kiếp Lệnh
Siêu Thoát Lệnh
Lăng Thiên Châu*20
Lăng Thiên Thạch*20
Lăng Thần Châu*20
Lăng Thần Thạch*20
Đồng Đội Hồng Vũ
Ngự Linh Thỏ Ngọc
Ngự Linh hằng Nga
Thanh Long Chiến Sủng
Dung Nham Cự Côn
Thần Binh - Phong Bạo
Thần Binh - Kim Quang
Thẻ Trợ Chiến Đấu Hồn
Võ Linh Hình Thiên
Võ Linh Thập Diện Diêm La
Tinh Hoa Tr.Sức Đỏ
Tinh Hoa Tr.Bị Đỏ
Tinh Hoa Tr.Bị 7 Màu
Tinh Hoa Tr.Sức 7 Màu
Túi Bảo Thạch Cấp 9
Túi Bảo Thạch Cấp 10
Túi Bảo Thạch Cấp 11
Túi Bảo Thạch Cấp 12
Túi Bảo Thạch Cấp 13
Túi Bảo Thạch Cấp 14
Túi Bảo Thạch Cấp 15
Đồng Đội Nhị Lang Thần
Chiến Sủng Hồ Ly
Chiến Sủng Nguyệt Linh
Chiến Sủng Ngưu Giác
Chiến Sủng Cửu Vĩ Hồ Tiên
Chiến Sủng Hùng Miêu
Ngự Linh - Thần Tài
Ngự Linh-Mèo Chiêu Tài
Thuốc EXP X2
Thuốc EXP X5
Thuốc EXP X10
Phát hành bới Công ty Cổ Phần